Tag Archives: חברה ורווחה

חוק חופש המידע 

על פי חוק חופש המידע, התשנ”ח – 1998, לכל אזרח או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות חוק זה.   כיצד מקבלים מידע? על פי תקנות חופש המידע (אגרות), התשנ”ט 1999- שהתקין שר המשפטים, והוראות התכ”ם, עליך להגיש את הבקשה באמצעות טופס בקשת אזרח לקבלת מידע וכן לשלם “אגרת בקשה” לקבלת מידע בסך … ₪ משתנה מפעם לפעם (“מידע שאדם… המשך לקרוא חוק חופש המידע 

קראו עוד