Tag Archives: דרכי שלום

‘דרכי שלום’ שיקול פרגמטי טכני או הוראה ערכית ומוסרית

מנחם נאבת | רבים מבינים את השיקול ההלכתי ‘מפני דרכי שלום’ כשיקול פרגמטי טכני, כדי שלא יהיו מריבות בינינו לבין שכנינו, הגויים. להבנתי זאת טעות חמורה, המונח ההלכתי ‘דרכי שלום’ מבטא דווקא שיקול ערכי יסודי, עשייה של שלום, אמונה בדרך השלום עצמה, לא בשביל התוצאות שלה, אלא בשביל הדרך עצמה. כך עולה גם מדברי הרמב”ם, (הלכות מלכים פרק י) שכתב:… המשך לקרוא ‘דרכי שלום’ שיקול פרגמטי טכני או הוראה ערכית ומוסרית

קראו עוד