והאלילים כרות יכרתון? || בטבריה משחקים באש.

הרב משאש
רבנו יוסף משאש זצ”ל מגדולי רבני מרוקו במקבץ שאלות ותשובות בנוגע ליחס לנצרות, נוצרים, כנסייה, צלב ואם אלו נחשבים בגדר עבודה זרה בזמננו, ובכלל על היחס הראוי לאומות העולם ולדתות אחרות.
 
*ש: האם מותר לקבל תרומה מנוצרי לצורך בניית בית כנסת או צדקה לעניים?

ת: “…ומה גם דבזה הזמן ליכא למיחש למדי (-אין חשש כלל)… כי בזמן הזה כל הגויים כופרים בעבודה זרה, ומודים באל אחד, ומיעוט הכופרים שיש בהם הם כופרים בכל, והנוצרי הזה שנתן נדבה הגונה כזאת, מעשיו מוכיחים, שמאמין גם בשכר ועונש העתיד… וא”כ נדבתו גם היא מרוצה לפני המקום, ומשקעין אותה בבנין.
ומזה הטעם נהגו בזה הזמן בכמה מקומות, ומכללם העיר הזאת נעמ”י לקבל מן הגויים אפילו צדקה ומחלקים אותה לעניי ישראל, ואף שפסק מרן ביו”ד סי’ רנ”ד ס”ב… מכל מקום יש לומר דחילוף זמנים שנו כאן, דבזמן הקודם שהיו עובדי עבודה זרה היה אסור לקחת מהם צדקה כדי שלא לגרום להם כפרה, אבל בזה הזמן שכולם מאמינים באל אחד מותר לקבל מהם אפילו צדקה, וכן מדוקדק מדברי כל הפוסקים שדברו בזה, שכולם נקטי בפירוש ‘עובד כוכבים’, משמע דבדווקא איירי (-משמע שמדובר דווקא במקרה של עובד כוכבים ממש)”.
(שו”ת מים חיים חלק א’, סימן פ”ב)*****ש: האם מותר לשתות מים שרופים מסתם יינם של זמן הזה?ת: “… הראת לדעת, כי איסור זה יסודו רעוע הרבה, ובכן עתה שנתקפלה העולם ונתברר הדבר כשמלה שאבד כל זכר לעבודה זרה, ואדרבה כל האומות של האידנא תמהים ומצחקים על אבותיהם שהלכו אחרי ההבל ויהבלו, ושמעתי מכמה מלומדים בספרי האומות שיש מהנוצרים מכחישים כל ההסטורייא של עבודה זרה, ואומרים כי לא היו דברים מעולם בפועל רק חזיון כחזיונות של הראי נוע, וכל זה אות חותך עד כמה רחק לבם של האומות האידנא מעבודה זרה, ובכן ראוי להקל בדבר הרבה.

…והחושב על הגויים של זמן הזה שמץ עבודה זרה חושד בכשרים יקרא, ובפרט הישמעאלים שיודעים את ה’ הרבה עד שהמליצו עליהם אין יחוד כיחוד ישמעאל, ואם כן האוסר מגען, הוא מהפך הקודש לחול לחשוב עובדי ה’ לעובדי אלילים חלילה…”.
(שו”ת מים קדושים חלק יו”ד, סימן ס”ו)

*****

ש: האם מותר להשתמש במבנה ששימש ככנסייה והתפנה מכל הריהוט והכלים שבו ולהפוך אותו לבית כנסת?

ת: “…מאחר שהוציאו כל כלי תשמישם מן המקום, הותר המקום בהנאה אף לעשות אותו בית כנסת.

ועוד עמדתי על ענין הנוצרים בעבודתם והפצרתי ביהודי אחד מכיר כומר אחד גדול אדוק מאוד בדתו, להציגני לפניו לשאול את את פיו על רזא דנא, וכן היה, נתועדנו שלושתנו בבית תפלתם, וראיתי להם כמה פסלים של תמונת משיחם ומרים אמו עם כמה שתי וערב (-צלב) של זהב וכסף ונחושת, ושאלתי אותו בפה צח, למי אתם עובדים ולמי אתם מתפללים במקום הזה ובכל מקום ומקום, ותמה תמהון גדול מהשאלה ואמר, מה זו שאלה? אנחנו כולנו בכל מקום עובדים ומתפללים רק לאל אחד המיוחד בתכלית האחדות. אמרתי לו, ומדוע אתם משתחוים לתמונות אלו ומעמידים אותם בבתי תפלתכם, והשיב הכל הוא רק לזכר אהבת משיחם דוקא, לא לעבדו ולא להתפלל אליו, רק לעמוד בתפלה עליהם לפני האלקים בשמים ממעל בהיותו קרוב שם לפני ה’.

עוד שאלתיו, ומדוע קורין לו בן אלהים? והשיב: פירוש אלהים הוא מלאך כמו בני-האלהים האמור באיוב, שפירושו מלאכים, ולא כמו שאנחנו מעליבים אותם ואומרים עליהם שהם מאמינים בשתוף אב בן ורוח, ומפרשים אלהים על המקום ב”ה חלילה, רק הם מאמינים באל אחד מיוחד בתכלית האחדות, והוא בכוחו הגדול ונפלאותיו העצומים גזר אומר כי מרים אם משיחם תוליד בן בלי זרע זכר, והוא מה שאומרים, ברוח הקודש ילדה, וזה על משקל וברוח פיו כל צבאם.

עוד שאלתיו, על טעם השתי וערב מה הוא, והשיב כי השתי וערב הוא רק לזכר מיתת משיחם שהיהודים צלבוהו על עץ באותה תמונה, ב’ ידיו משוכים מכאן ומכאן וגופו עומד ביניהם, וזה קבעו לזכרון למען לא ישכח מהם דבר זה, להיות להם שנאה עולמית ואיבה נצחית על היהודים, ואף שנשתנה הזמן והופג טעם אותה איבה ונצטנן לגמרי, על כל זאת נשאר מנהג אבותיהם בידיהם, כל הדברים הללו דיבר הכומר הנזכר בדיוק נמרץ ונפרדנו ממנו בשלום.

ועוד שלחתי לאלג’יר להתחקות גם הם על זה מפי איזה כומר או מלומד. והשיבו גם הם כדברים האלה שמעו מפי כומר ומפי מלומד, ועוד שלחו אלי העתק נוסח מכתב ששלח הרה”ג כמוהר”ר סעדיה עמור זצ”ל רבה של אלג’יר להגאון חיד”א זצ”ל שהיה בזמנו, על עניין הנוצרים, וזה נוסח הדברים אשר שלחו לי, האחרונים: וגם רבים מהראשונים שגו ברואה לחשוב על הנוצרים אף שמץ של עבודה זרה, כי מפיהם ומפי כתבם נתברר הדבר ברור גמור כי כולם עובדים לאל אחד, ואליו מתפללים תמיד, וכל תמונות משיחם ואמו עם תמונות שתי וערב, הכל רק לזכרונות בעלמא, לנקום נקמת דמו ותלייתו…

ואם כן הדבר פשוט, שאין זה בכלל בית של עבודה זרה וההיתר פשוט וברור מאחר שהוציאו משם כל התמונות והשתי וערב וכל כלי תשמישם…”.
(שו”ת מים קדושים חלק יו”ד, סימן ק”ח סעיף ב’)

*****

ש: האם מותר להשתתף בהלוויית גוי?

ת: “עוד שאל כבודו, אם מותר ללוות מת גוי. ידידי! דבר זה חיובא הוא, משום דרכי שלום, אפילו להפחותים שבהם, וכל שכן אם הוא מחסידיהם, שיש להם חלק לעולם הבא”.
(אוצר המכתבים חלק א’, מכתב ר”מ, עמ’ ק”ח)

*****

*הבהרה*: יודגש כי לא העתקנו לכאן את כל התשובות במלואן ולא באנו לפסוק הלכה למעשה, רק להראות את היחס הכללי של רבנו לעניינים אלו למען ידע הציבור ויתבשמו מרוח הדברים. המעוניינים לעיין בהרחבה ולראות את המקורות והנימוקים המלאים עליהם מתבסס רבנו בדבריו – מוזמנים לעיין במראי המקומות שציינו בסוגריים.

רוצים לדעת עוד על הרב ופסיקותיו כנסו לדף – https://www.facebook.com/Rabbi.Yosef.Messas/info?tab=page_info

 

נשמח אם תגיבו עם הפייסבוק שלכם

תגובות

אודות מסובין

מסובין מגזין האביב החרדי

מסובין – מגזין האביב החרדי. רשת חברתית וקהילה ליצירת סגנון חיים לייף סטייל חרדי-ישראלי. חדשות, דעות, תרבות, לימודים אקדמאים וקריירה, עבודות לחרדים, פיתוח כלכלי, נדל”ן, הייטק ואינטרנט, מוזיקה חרדית מתחדשת, צרכנות וקופונים, יחסים ומשפחה ועוד. העולם החדש של החרדים החדשים.

מעניין מאוד

גישושים ראשוניים לגבי שלד רעיוני לחרדיות המתחדשת

כמה הארות שלי בעניין “שלד רעיוני” למעוניינים. הרעיונות כתובים ממעוף הציפור; כל אחד מהם ראוי… המשך לקרוא גישושים ראשוניים לגבי שלד רעיוני לחרדיות המתחדשת

כתיבת תגובה